: دُنیـ ـام :

میخوام همهــ جا
جــــار بزنم✅
تا همهــ ـی دنیــــا بدونـــن🌎
کهــــ
مــن✌️
حتــــا یهــ لحظهـــ ـی اون خنده هاتــــو😍
به دنیــــا نمیدمــــ🚫

میخوام همهــــ جا
جــــــــار بزنم📣
تا همهـــ ـی جــــهان بدونــــن🌍
که بهترین داداش دنیــــا 🙊
مال منهــــ👫

میخــــوام همهــــ جــــا جــــــــار بزنم
وجــــود تــــو رو🙉❤️🙈

میخــــــــوام
کل زمینـــ ـو آسمــــون بدونــــن🌆🌌

کهــــ
من
عاشــــقتم💟

کهــــ
تــــــــو
همهــ ـی
دنیــــــــــــامی🌏🌍🌎

کهــــ
تــــــــو
همهـــ ـی
نفســــ هامـــ ـی❤️💛💚

کهــــ
تــــو
توو
همهـــ ـی
لحظهــــ هامـــ ـی⏩⏹⏪

کهــــ
تـــ♡ـو
اگهـــ
نباشیــــ😱
منــــم
نیســــتم😶

نباشیــــ نیستـــ ـم❤️
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان