¿¡

چرا خوب شدن سخته،

اما بد شدن آسون؟!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان